Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Mikołajki z LuxDecor”, zwanego dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Unicell Poland Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Supraślska 25, 16-010 Wasilków.
 3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Konkurs jest prowadzony na profilu w serwisie Facebook o nazwie LuxDecor – dekoracja i ochrona drewna, dostępnym pod adresem www.facebook.com/luxdecor.expert (zwanej dalej “Fanpage”).

Warunki uczestnictwa

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik musi mieć ukończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie konta w serwisie Facebook oraz stałe miejsce zamieszkania w Polsce.
 3. Czas trwania Konkursu to 06.12 – 13.12.2020r do 23:59. 
 4. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone we wtorek, 15.12.2020r., w oddzielnym poście na Fanpage’u.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 6. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Unicell Poland Sp. z o.o.
 7. Uczestnik, biorąc udział w Konkursie, wyraża zgodę na późniejsze wykorzystywanie zgłoszeń konkursowych w mediach społecznościowych przez Organizatora.
 8. Zgłaszając się do Konkursu, Uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszona przez niego praca konkursowa jest jego autorstwa oraz, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do pracy konkursowej, w tym prawo do wysyłania go na Konkurs.
 9. Uczestnik, zgłaszając swój udział w Konkursie, jednocześnie akceptuje Regulamin.

Zadanie konkursowe

 1. Zadanie konkursowe polega na wstawieniu w komentarzu pod postem konkursowym (link do posta: https://www.facebook.com/luxdecor.expert/posts/2023671127775426), zdjęcia dekoracji świątecznych w domu.
 2. Jedna osoba może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. W przypadku kilku zgłoszeń od tej samej osoby, nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze zwycięzcy.
 3. W Konkursie zostanie wybranych 5 zwycięzców.
 4. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarze, które ich zdaniem są najbardziej kreatywne, w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy Konkursu.
 5. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

Nagroda

 1. Nagrodami w Konkursie jest 5 zestawów upominkowych, składających się z gadżetów firmowych (m.in. kalendarz, otwieracz do farb, mieszadło).
 2. Nagroda zostanie wysłana do Zwycięzców za pomocą firmy kurierskiej.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku”.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.  Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.