Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe UNICELL POLAND Spółka z ograniczoną realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0007/16 pt. „Poprawa konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Unicell Poland Sp. z o.o. poprzez nowoczesne wzornictwo” dofinansowany w ramach programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Dzialania 1.4 Wzór na konkurencję

I Etap

Celem projektu jest przeprowadzenie audytu wzorniczego oraz opracowanie na jego podstawie strategii wzorniczej firmy.

Głównym efektem projektu, który chcemy osiągnąć będzie poprawa konkurencyjności naszych produktów. Przeprowadzony audyt wzorniczy oraz opracowana na jego podstawie strategia wzornicza wskażą nam dalsze możliwości rozwoju. Zakładamy, że wdrożenie zaleceń zawartych w o strategii pozwoli na podniesienie jakości i atrakcyjności naszych produktów poprzez poprawę wzornictwa opakowań, etykiet, nowe produkty oraz pozyskanie nowych kanałów dystrybucji .

Wartość projektu: 59 040,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 40 800,00 PLN.