Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe UNICELL POLAND Spółka z ograniczoną realizuje projekt nr POPW.01.04.00-20-0006/18 pt. „Poprawa konkurencyjności firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Unicell Poland Sp. z o.o. poprzez nowoczesne wzornictwo – etap II” dofinansowany w ramach

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020
Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia
Działania 1.4 Wzór na konkurencję
II Etap

Celem projektu jest wdrożenie strategii wzorniczej opracowanej w ramach I etapu w zakresie rekomendacji dla oferty produktowej, technologii i marketingu, tj. przeprowadzenie działań związanych z opracowaniem nowej linii produktowej z wykorzystaniem procesów projektowania oraz z zakupem urządzeń i oprogramowania wspierającego procesy produkcyjne i dystrybucyjne.

Głównym efektem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej i procesowej. Przedsięwzięcie stanowi dywersyfikację zakładu poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu przy wykorzystaniu pełnego procesu projektowego i wdrożeniowego. Projekt pozwoli na usprawnienie procesów produkcyjnych nowych produktów w celu wdrożenia ich w oczekiwanych przez rynek jakości i terminach. Długofalowo realizacja działań pozwoli na zwiększenie potencjału firmy w zakresie umiejętnego wykorzystania wzornictwa przy projektowaniu nowych produktów..

Wartość projektu: 1 857 300,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 868 000,00 PLN.