Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe UNICELL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt nr WND-RPPD.01.03.00-20-0046/16 pt. „Poprawa pozycji konkurencyjnej firmy Unicell Poland Sp. z o.o. na rynku producentów farb poprzez automatyzację produkcji oraz rozszerzenie oferty” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału produkcyjnego oraz poprawa pozycji konkurencyjnej firmy.

Oczekiwanym rezultatem realizacji projektu są:
– zwiększenie produkcji, dzięki wprowadzeniu nowego, automatycznego procesu produkcji farb
– wzrost przychodów firmy z działalności produkcyjnej

Wartość projektu: 5 621 100,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 193 600,00 PLN.