Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe UNICELL POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.

Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach na realizację projektu nr WND- RPPD.01.02.01-20-0031/16 pt. „Prace badawcze nad opracowaniem metody produkcji ekologicznych olei i wosków do drewna w Unicell Poland Sp. z o.o.”. Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności firmy poprzez badania przemysłowe i prace rozwojowe prowadzące do stworzenia nowych produktów w ofercie firmy.

Rezultatem realizacji projektu będzie:
• Opracowanie nowych ekologicznych produktów:
– dobór materiałów, urządzeń, wyposażenia dla wytworzenia produktu;
– opracowania dokumentacji i norm wytwarzania produktów;
– doboru materiałów, urządzeń, wyposażenia do oceny jakości wytworzonego produktu
– oceny jakości wytworzonego produktu.
• Wykorzystanie badań we wprowadzeniu na rynek innowacyjnego produktu
• Wygenerowanie nowej wiedzy na temat zabezpieczania drewna (oleje, woski) w oparciu procedury proekologiczne
• Zgłoszenie znaku użytkowego nowo opracowanych produktów
• Wzmocnienie współpracy między członkami Wschodniego Klastra Budowlanego, którego wnioskodawca jest członkiem w zakresie badania możliwości wykorzystania i cech jakościowych opracowywanych nowych produktów
• Rozwój komórki badawczo – rozwojowej firmy

Wartość projektu: 1 257 198,12 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 588 390,43 PLN.